بیانیه در حمایت از جنبش ال جی بی تی کیو پلاس

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۶ دقیقه

از آنجایی که جامعه ال جی بی تی کیو شامل افراد و گروه هایی است که به لحاظ جنسیت (جندر) یا گرایش جنسی (سکسوالیته) در تقابل با قالب های جنسی و جنسیتی مسلط و محدود زن/مرد، دگرجنسگرا (هتروسکسوآل) و همان جنسیتی (سیس جندر)، قرار دارند موقعیت ویژه ای در جامعه طبقاتی تا به امروز داشته اند: از طرفی توسط طبقات حاکمه تهدیدی برای هنجارهای نظم دهنده جامعه تلقی شده اند و از طرف دیگر، مبارزاتشان برای اینکه موجودیت شان به رسمیت شناخته شود پتانسیل این را دارد که مبارزه ای برای رفتن ورای جامعه طبقاتی باشد.

به چالش کشیدن خانواده پدرسالار سنتی به عنوان نهادی که همزمان با دولت و مالکیت خصوصی شکل گرفت و در تمام طول تاریخ جوامع طبقاتی کارکرد مهمی در زیربنا و روبنا داشته است، پایه های سلطه طبقاتی را می لرزاند. روابط جنسی دگرجنسگرا شکل غالب روابط جنسی بین انسان ها بوده که با ظهور مالکیت خصوصی و ایجاد خانواده مردسالار، اهمیت اجتماعی بسیار بیشتری نسبت به سایر شکل های سکسوآلیته یافت. این اهمیت بیشتر فقط به واسطه مسئله تولید مثل از طریق رابطه جنسی دگرجنسگرا نبوده، بلکه به مسئله کنترل بدن و سکسوالیته خارج از نظم مردسالار نیز بر می گردد.

از زمان ظهور مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و به وجود آمدن تمایزات طبقاتی (در چند هزارسال پیش)، مهر ستم تاریخی، نه فقط بر روابط جنسی بین مرد و زن بلکه بر روی تمام روابط جنسی خورده و روابط کوییر هم از آن بی تاثیر نبوده است. چارچوب مردسالارانه ای که در سیستم سرمایه داری امپریالیستی امروز ادغام شده است، در هر پیوند نزدیک اجتماعی و جنسی نفوذ می کند و هر آنچه را که خلاف جریان حاکم باشد و یا جوانبی از انقیاد اجتماعی زنان را که خصلت نمای جامعه بورژوایی و تمام جوامع مبتنی بر ستم و استثمار است را نداشته باشد، به سختی بر می تابد. چرا که رابطه بین انسان ها در جامعه بورژوایی عمدتاً منعکس کننده و تحت سلطه ایدئولوژی برتری مرد و «حق مردانه» است.

امروز با رشد و سر بلند کردن جنبش های فاشیستی و قدرت گرفتن احزاب فاشیستی در سراسر جهان، شاهد تشدید حملات سیستماتیک و سازمانیافته به زنان و کوییرها هستیم. تشدید این حملات به شکل ممنوعیت حق سقط جنین و در مورد کوییرها به شکل حمله به هر شکل از ابراز وجودشان است. تشدید حملات به زنان و کوییرها، واقعه ای اتفاقی نیست بلکه بخشی از برنامه و مانیفست جناحی از طبقه حاکمه سرمایه دار است که پایه هایش را بر اساس برتری طلبی مردانه دگرجنسگرا و تقویت نقش های جنسیتی سنتی و خانواده پدرسالار سازمان می دهد. این ها به دروغ به پایه هایشان القاء می کنند که گسترش بیکاری و فقر و جنگ های بی انتها، نتیجۀ آن است که هنجارهای خانواده سنتیِ دینمدار توسط زنان مستقل و کوییرها به چالش گرفته شده است. بله خانواده سنتی دینمدار باید هم به چالش کشیده شود چون مرکز روابط مرد/پدرسالارانۀ تهاجمی و گستاخ است. اما، منبع و سرچشمۀ همۀ معضلاتی که بشریت به آن گرفتار آمده، عملکرد سیستم سرمایه داری – امپریالیستی است که مردسالاری و نژادپرستی در تار و پود آن بافته شده است و به همین علت، فاشیست ها می توانند از آن برای ایجاد یک جنبش ارتجاعی استفاده کنند و مصمم هستند که سیستم کنونی سرمایه داری- امپریالیسم را بر مبنای تفکرات برتری طلبانه و تاریک اندیشی دینی ضد زن حفظ کنند. همه باید بدانند و آگاه باشند که این حملات بخشی از یک تلاش جدی برای برقراری نظم فاشیستی دینی در جهان با هدف حفظ سلطۀ سیستم ستم و استثمار سرمایه داری-امپریالیستی است. این نیروی فاشیستی از درون نظام دموکراسیِ سرمایه داری- امپریالیستی بیرون آمده و نه از بیرون آن و این واقعیت باید هشداری باشد به کسانی که توهمات احمقانه نسبت به «مترقی» بودن ماهیت و عملکرد دموکراسی سرمایه داری-امپریالیستی دارند.

هرچند، در چند دهۀ گذشته، زنان و جامعۀ ال جی بی تی کیو، در نتیجۀ مبارزاتشان دستاوردهایی داشته اند و دولت های سرمایه داری- امپریالیستی به خاطر نیازهایشان مجبور به دادن امتیاز به یک قشر کوچک بوده اند اما اکنون یک به یکِ این دستاوردها مورد هجمه و حملات سازمان یافته است تا آنها را پس بگیرند. حملاتی که در سراسر جهان به زنان و ال جی بی تی کیو می شود یک نشانه از اوضاع حادی است که بشریت تحت نظام سرمایه داری- امپریالیستی به آن گرفتار آمده است. سیستم سرمایه داری امروز در همه سطوح با ضرورت هایی روبرو شده که جز با روش رادیکال قابل پاسخگویی نیستند. به همین جهت در این نقطه از تاریخ، بشریت مبارزه سرنوشت سازی را پیش رو دارد: راه حل رادیکال انقلابی برای نابود کردن مردسالاری و جامعه طبقاتی یا راه حل رادیکال ارتجاعی با به بردگی کشیدن زنان و حذف و انکار کوییرها.

مهم است که به آن چه در هر کشور، در دنیا و در رابطه با هر ستمی اتفاق می افتد به طور علمی نگاه کنیم. بحث صرفا این نیست که: «سرمایه داری بد است. امپریالیسم بد است. سوسیالیسم خوب است»! بحث فقط این نیست که «تضادهای اجتماعی حاد شده اند»! بحث این است که بشریت بر سر یک دوراهی ایستاده است. قوای محرکه و بسیار دینامیک سیستم سرمایه داری امپریالیسم و تغییرات دائمی و توقف ناپذیر دنیا که حتا نسبت به ده سال پیش تغییرات فاحش به وجود آورده است، ما را به این نتیجه گیری رسانده است که در این لحظه از تاریخ، در گره گاهی ایستاده ایم که دو راه بیشتر در مقابل بشریت نیست: آینده ای بس وحشتناک تر یا حقیقتا رهایی بخش! (۱). هیچ رخداد مهم در دنیا، از جنگ های ویرانگر تا نابودی محیط زیست، و سربلند کردن جنبش های فاشیستی را بدون این تحلیل نمی توان درک کرد. فقط با روش و رویکرد علمی کمونیسم نوین می توانیم بفهمیم این اوضاع چطور حادث شده است؛ سرمایه داری با قوه محرکۀ آنارشی اش با حیات انسان و کره زمین چه کرده است. از همه مهمتر، باید این واقعیت را دید که در بطن همین اوضاع سریع و انفجاری، امکان یک انقلاب واقعی برای پایان دادن به تمامی رنج های بی دلیل و غیر ضروری بشریت هست و طبق آن عمل کرد.

در این چارچوب است که مبارزه با کوییرستیزی به عنوان بخشی از مردسالاری و مبارزه با مردسالاری به عنوان بخش جدایی ناپذیر سیستم سرمایه داری اهمیت ویژه می یابد. باز هم در این چارچوب است که باید با گرایشی که فکر می کند در چارچوب سیستم موجود و بدون انقلاب می توان این ستم ها را ریشه کن کرد، مبارزه کرد.  از مبارزه برای این حقوق نیز باید دفاع کرد و از هم اکنون برای آن ها در جامعه آینده باید تدارک دید. به همین دلیل در پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (۱۳۹۶) آمده است که در جمهوری سوسیالیستی نوینِ آینده: هیچ شکل از رفتار جنسی غیرقانونی نیست. ال جی بی تی کیوها از کلیۀ حقوق شهروندی برخوردار هستند. از جمله ازدواج قانونی و فرزند خواندگی. با هموفوبیا و فرهنگ تحقیر گرایش های جنسی متفاوت، مبارزه خواهد شد. (ص ۱۹۴)

جنبش کوییر می تواند بخش مهمی از ساختن جنبشی برای یک انقلاب واقعی باشد. یعنی انقلابی برای رفتن ورای همه ساختارهای ستمگرانه، برای از بین بردن همه تمایزات طبقاتی بین انسان ها و دگرگون کردن روابط تولیدی ای که این تمایزات طبقاتی و نابرابری های اجتماعی را بوجود می آورند، برای تغییر دادن روابط اجتماعی بین انسان ها فارغ از جنس، جنسیت و گرایش جنسی، و متحول کردن همه افکار و ارزش های کوییرستیز و نژادپرستانه و مردسالار که منطبق بر نیازها، کارکردها و اصول سیستم سرمایه داری است و آن را تقویت می کند. مسئله زنان و ستم بر کوییرها به یکدیگر گره خورده و هر دو میتوانند نه تنها در مرکز پیشبرد یک انقلاب واقعی باشند، بلکه حتی در جامعه سوسیالیستی بخشی از تضادهای حل نشده خواهند بود که پیشروی سوسیالیسم به سمت کمونیسم و از بین بردن طبقات، دولت و هرگونه ستم را ممکن می کنند.

ما کمونیست های انقلابی ضمن دفاع از مبارزات جامعه ال جی بی تی کیو و ایستادن در برابر حملات فاشیستی به این قشر، به جنبش کوییر فراخوان می دهیم تا برای بدست آوردن حتی کوچکترین حقوق پایه ای خود، با افق استراتژیک انقلاب و نه چیزی کمتر! وارد میدان مبارزه شوند. جامعه ال جی بی تی کیو به واسطه هویت شان مورد حمله قرار می گیرند اما محکوم به این نیستند که در چارچوب سیاست های هویتی با این حملات مبارزه کنند. در واقع این چارچوب مانع از آن می شود که پتانسیل عظیم این مبارزه برای به چالش کشیدن کلیت سیستم به حرکت درآید. سیاست هویتی و ووک یا بیداری، با نادیده گرفتن واقعیت عینی، تمرکز بر «من» به جای جنگیدن برای همه، یافتن جایی در هرم قدرت برای «به حاشیه رانده شدگان» به جای ساختن نوع متفاوتی از قدرت دولتی، کنسل کردن افراد به جای سرنگون کردن سیستم و محدود کردن ستمدیدگان در فضاهای امن به جای شهامت دادن به آنها برای رودررویی با طبقه حاکمه و قوای سرکوبش، جنبش کوییر را در درون سیستم مردسالار سرمایه داری امپریالیستی خفه می کند و متکی بر امتیازات قشر نازکی از کوییرها در کشورهای امپریالیستی٬ چشم بر سرکوب و حذف بی رحمانه و مردسالارانه ال جی بی تی ها در سراسر دنیا تحت همان سیستم می بندد. نه فقط ایدئولوژی های هویت گرای فاشیست بلکه ایدئولوژی های هویت گرای دیگر (مانند ووک و اینترسکشنالیتی) تلاش می کنند کمونیست های انقلابی را از فضاهای جنبش های مختلف، از جمله جنبش کوییر بیرون کنند. فعالین انقلابی در جنبش های کوییر باید با قاطعیت در مقابل این حرکات بایستند و فضا را برای طرح راه حل انقلاب کمونیستی باز کنند. زیرا، برای رها کردن انسان ها از قیدها و نقش های تنگ جنسی و جنسیتی هزاران ساله در سراسر جهان، پیوستن به انقلاب کمونیستی یک ضرورت است.

  1. باب آواکیان٬ آینده ای بسیار وحشتناک یا حقیقتا رهایی بخش بحران عمیق، شکاف های عمق یابنده، چشم انداز جنگ  داخلی – و انقلابی که فورالازم است/ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۱