کمونیسم و انقلاب کمونیستی در مقابل شستشوی مغزی ضد کمونیستی امپریالیست ها

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

سخنرانی رفیق ریموند لوتا از حزب کمونیست انقلابی آمریکا در مورد تبلیغات ضد کمونیستی امپریالیست ها و شستشوی مغزی مردم با زیر نویس فارسی از حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)