جهان و خاورمیانه

نوشته ساموئل آلبرت

ترجمه و انتشار از نشر آتش

۱۳۹۲

مجموعه مقالات از حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

۱۳۸۹

نوشته: صلاح قاضی زاده با همکاری امید بهرنگ

انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) ۱۳۹۵