جهان و خاورمیانه

نوشتۀ ژیلا انوشه

 

انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) پاییز ۱۳۹۹

نوشته ساموئل آلبرت

ترجمه و انتشار از نشر آتش

۱۳۹۲

مجموعه مقالات از حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

۱۳۸۹

نوشته: صلاح قاضی زاده با همکاری امید بهرنگ

انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) ۱۳۹۵