دستاشو مشت کرده! ویدیو کلیپ با خاطره و گرامی داشت تمامی رفقای جانباخته در مبارزه مسلحانه سربداران و قیام پنجم بهمن آمل

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه
آنان که در زندگی تجسم جامعۀ نوین بودند و در مرگ، بذر آن شدند
به مناسبت پنجم بهمن، سی و هشتمین سالگرد قیام مسلحانۀ سربداران در شهر آمل موزیک: Maria Farandouri – Tou mikrou voria
خاکسپاری نخستین شهید مبارزه مسلحانه سربداران رفیق بهنام رودگرمی ۱۹ آبان ۱۳۶۰
مهر ماه ۱۳۶۰ جنگلهای اطراف آمل

پاییز ۱۳۶۰ کمپهای محل استقرار سربداران در جنگل
دی ماه ۱۳۶۰ کمپهای محل استقرار سربداران در جنگل