مبارزه ضد امپریالیستی واقعی این است: بر مبنای انترناسیونالیسم پرولتری و در خدمت رهایی بشریت و نه بر پایه اسلام گرایی شیعه و سنی و سرکوب توده هایی که برای رهایی به پا می خیزند

بیشتر بخوانید