«صنعتی شدن » بهره کشی جنسی، جهانی شدن امپریالیستی و سقوط به اعماق جهنم

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

ریموند لوتا

تحلیل باب آواکیان از تغییرات عمده اجتماعی – اقتصادیِ جهانی و مبارزات اجتماعی در ۵۰ سال گذشته محرکِ نوشتن این مقالۀ پژوهشی بوده است.
این تغییرات منجر به جا به جایی ها در ساختار طبقاتی و تحولات سیاسی- ایدئولوژیکی، به ویژه ظهور فاشیسم شده است. به طور مشخص، بخش زیر از آن تحلیل گسترده نقطه عزیمت من بوده است: «در جهان سوم، بخش وسیعی از کشاورزیِ متشکل از مزارع کوچک ویران شده و جمعیت شهری افزایش چشمگیر یافته است (در ایالات متحده و برخی دیگر از کشورهای امپریالیستی نیز این اتفاق افتاده است) و شمار بزرگی از این جمعیت شهری قادر به اشتغال در «اقتصاد رسمی » نیست. این امر همچنین موجب رشد اقتصاد غیرقانونی و باندهای متکی بر این اقتصاد غیر قانونی شده که (به ویژه در کشورهای جهان سوم) کارتل های درگیر در تجارت مواد مخدر و همچنین ترافیک انسان هستند که به طور خاص شامل قربانی کردن شنیع زنان و دختران در تن فروشی و «صنعت سکس » است که به معنای واقعی زنان را به بردگی جنسی کشیده است.
این مقاله ابعاد رشد جهانی تن فروشی و ترافیک زنان به درون تن فروشی را بررسی کرده و قوای محرکۀ کلیدی و عوامل تاریخی را که محرک این رشد جهانی بوده را تحلیل می کند.

دانلود پی دی اف