نقد و پلمیک

اشکال ناسیونالیسم

نوشته: امیر حسن پور انتشارات ایران نامگ ۱۳۹۹

کمونیسم بدون انقلاب؟

نقد نظرات تونی تگری و مایکل هارت نوشته: ک. ج. آ انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م) ۱۴۰۳

نقد جهان اوجالان

نوشته: صلاح قاضی زاده با همکاری امید بهرنگ انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م) ۱۳۹۵

نقد خط آذرین

مریم جزایری. امید بهرنگ نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۸۹

سیاست رهایی بخش آلن بدیو کمونیسمی در قفس دنیای بورژوایی

مقاله ای از مجله ی مرزبندیها نشریه ی تئوریک حزب کمونیست انقلابی آمریکا
ریموند لوتا - نایی دونیا - ک. جی. آ

آجیت تصویری از بازماندۀ گذشته

نوشته: اسحاق باران و کی.جی.آی ترجمه از گروه ترجمه حزب کمونیست یاران (م ل م) ۱۳۹۳