دربارۀ کوبا و کاسترو

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

مجموعه ای از جزوات و مقالات حزب کمونیست ایران (م ل م) و حزب کمونیست انقلابی آمریکا (آر.سی.پی) دربارۀ انقلاب کوبا، فیدل کاسترو ماهیت دولت کوبا پس از استقرار دولت سرمایه داری دولتی.


دبره، گوارا و رویزیونیسم مسلح. لنی ولف. ترجمه از اتحادیه کمونیستهای ایران. ۱۳۶۶


کوبا ناپدید شدن یک افسانه. تالیف از حزب کمونیست انقلابی آمریکا. ۱۹۷۶