بیانیه ای از سوی باب آواکیان. درباره اوضاع خطرناکِ پیش رو، ضرورت فوریِ بیرون راندن رژیم فاشیستی ترامپ/پنس از قدرت، رأی دادن در این انتخابات و نیاز اساسی به انقلاب کردن

بیشتر بخوانید