نشریه حقیقت

نشریه حقیقت

حقیقت ارگان مرکزیِ حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست) ، ناشر و مروج نظریه های کلان و مواضع سیاسی و ایدئولوژیک آن است. 

تاریخ انتشار ‹حقیقت› به سه دوره تقسیم میشود. 
دوره اول از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰ به عنوان ارگان مرکزیِ اتحادیه کمونیستهای ایران و دوره دوم از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۸۰ به عنوان ارگان مرکزی اتحادیه کمونیستهای ایران (سربداران) منتشر میشد. 

دوره سوم آن از سال ۱۳۸۰ به عنوان ارگان مرکزی حزب کمونیست ایران (م.ل.م) منتشر میشود.